A
A
A
main page
collections
contact
login
new account

IETU Digital Library

polski English

Statistics

Number of publications: 13911

Readers on-line: 5

Total number of users since Oct 3, 2011: 664866

Collection

Library

Frequently read publications : IETU Digital Library

 1. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 6) [211]
 2. Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko [141]
 3. Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń [139]
 4. Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie - procedury i znaczenie [123]
 5. Dostępne technologie odazotowania spalin z kotłów energetyki krajowej [120]
 6. Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy [115]
 7. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 5) [99]
 8. Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego [98]
 9. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 8) [93]
 10. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji [93]
 11. Hydrogeologia regionalna Polski - tom 1. Wody słodkie [92]
 12. Czynniki wpływające na występowanie grzybów keratynolitycznych i keratynofilnych w osadach ściekowych [85]
 13. Biogeochemia pierwiastków śladowych [73]
 14. Ochrona Środowiska 3/2011 [73]
 15. Bezpieczna produkcja warzyw i owoców w ogrodach działkowych [68]
 16. Rtęć w środowisku atmosferycznym [68]
 17. Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju [67]
 18. Diagnostyka laboratoryjna. Nerka i badania laboratoryjne moczu [66]
 19. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa - tom XI [62]
 20. Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych [60]
 21. Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce [59]
 22. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011 (tom 4) [58]
 23. Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny [57]
 24. Katalog elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych [54]
 25. Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty [54]