A
A
A
main page
collections
contact
login
new account

IETU Digital Library

polski English

Statistics

Number of publications: 14430

Readers on-line: 105

Total number of users since Oct 3, 2011: 794098

Collection

Library

Frequently read publications : IETU Digital Library

 1. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 6) [223]
 2. Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko [183]
 3. Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń [162]
 4. Dostępne technologie odazotowania spalin z kotłów energetyki krajowej [136]
 5. Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego [126]
 6. Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie - procedury i znaczenie [126]
 7. Biogeochemia pierwiastków śladowych [124]
 8. Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy [119]
 9. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji [116]
 10. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 5) [107]
 11. Hydrogeologia regionalna Polski - tom 1. Wody słodkie [106]
 12. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 8) [100]
 13. Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty [94]
 14. Czynniki wpływające na występowanie grzybów keratynolitycznych i keratynofilnych w osadach ściekowych [85]
 15. Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych [74]
 16. Ochrona Środowiska 3/2011 [74]
 17. Diagnostyka laboratoryjna. Nerka i badania laboratoryjne moczu [73]
 18. Rtęć w środowisku atmosferycznym [73]
 19. Laboratorium z Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej [71]
 20. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka [71]
 21. Bezpieczna produkcja warzyw i owoców w ogrodach działkowych [71]
 22. Badania Indywidualnego Spożycia Żywności i Stanu Odżywienia w Gospodarstwach Domowych [68]
 23. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa - tom XI [68]
 24. Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju [68]
 25. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin [66]